ACTE NECESARE ÎN VEDEREA REGULARIZĂRII AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE

-comunicare privind încheierea execuției lucrărilor (în vederea invitării reprezentantului Primăriei Municipiului Reșița la recepția la terminarea lucrărilor);

-declaraţie privind valoarea reală a lucrărilor (valoare care se va regăsi și în procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor) executate în baza  autorizaţiei de construire (2 exemplare) însoțită de:

 • document justificativ cu valoarea c+i (fără tva) al valorii reale declarate eliberat de serviciul contabilitate - dacă beneficiarul autorizației de construire este o persoană juridică;
 • copii după contractul de execuție, situații de lucrări, facturi etc și după caz, memoriu de arhitectură cu suprafața construită desfășurată în cazul clădirilor rezidențiale sau a extinderii executate la o astfel de clădire (în vederea calculării valorii impozabile) - dacă beenficiarul autorizației de construire este o persoană fizică;

Notă: în cazul lucrărilor de extindere executate la clădiri rezidențiale este necesară menționarea explicită a suprafeței construite desfășurate a extinderii;

-copie xerox după autorizaţia de construire;

-referatele pe specialități întocmite de proiectant și dirigintele de șantier  privind respectarea proiectului autorizat ;

-un exemplar după dispozițiile de șantier însoțite de planșele modificatoare, unde este cazul;

-deviz general actualizat la terminarea lucrărilor din care să reiasă valoarea finală a lucrărilor executate (în original și  însușit de investitor/beneficiar).

ACTE  NECESARE
PENTRU OBŢINEREA PRELUNGIRII VALABILITĂŢII
AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE
 • Cerere tip  completată de solicitant, din care să rezulte motivele pentru care doreşte prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare depusă cu cel puţin 15 zile înaintea datei expirării termenului de valabilitate.Se poate acorda o singură dată pentru o perioadă de max. 12 luni. Se utilizează formularul F12 care se obţine  de la ghişeul 002- parter XEROX. Va fi însoţită de copii ale elementelor de identificare ale solicitantului şi imobilului.
 • Autorizaţia de construire/desfiinţare în original.
 • Memoriu justificativ privind necesitatea prelungirii valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare.
 • Documentul de plată a taxei pentru prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare (în copie) anexat cererii
 • Documentaţia tehnică derivată din D.T.A.C. /D.T.A.D.
 • Cererea se înregistrează la COMPARTIMENTUL RELAŢII CU PUBLICUL ŞI INFORMARE CETĂŢENI numai după:
  • verificarea completării cererii conform formularului
  • verificarea listei de documente necesare şi a modului în care acestea sunt prezentate
  • verificarea elementelor de identificare privind solicitantul şi imobilul
  • verificarea existenţei semnăturii solicitantului sau împuternicitului legal al acestuia
  • verificarea dovezii achitării taxei (după caz)
         Autorizaţiile solicitate vor fi transmise solicitantului, respectiv împuternicitului legal al acestuia fie prin poştă, fie personal pe bază de semnătură şi legitimare.
                
    Termen de rezolvare: 15 zile de la depunerea cererii
 
Pentru informaţii suplimentare, contactaţi-ne la
COMPARTIMENTUL RELAŢII CU PUBLICUL ŞI INFORMARE  CETĂŢENI
P-ţa 1 Decembrie 1918, Nr.1A
Tel. 22.19.64 sau 21.16.92 int. 147
Program de lucru cu publicul: zilnic de luni până vineri între orele:
800-1600
 
 
 
ACTE NECESARE
PENTRU OBŢINEREA PRELUNGIRII VALABILITĂŢII 
CERTIFICATULUI DE URBANISM
 • Cerere tip completată de solicitant, din care să rezulte motivele pentru care doreşte prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism, depusă cu cel puţin 15 zile înaintea expirării. Se poate acorda o singură dată pentru o perioada de maxim 12 luni.Se utilizează formularul model F.7 care se obţine  de la ghişeul 002- parter XEROX. Se completează cu copii ale elementelor de identificare ale solicitantului.
 • Certificatul de urbanism în original
 • Extras de Carte Funciară actualizat – pt. imobile proprietate privată, numai în cazul solicitării C.U. pentru înstrăinare,operaţiuni notariale
 • Copie act identitate/înregistrare firmă
 • Documentul de plată a taxei pentru prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism (în copie) anexat cererii.
 • Cererea se înregistrează la COMPARTIMENTUL RELAŢII CU PUBLICUL ŞI INFORMARE CETĂŢENI numai după:
   -verificarea completării cererii conform formularului
 -verificarea listei de documente necesare şi a modului în care acestea sunt prezentate
   -verificarea elementelor de identificare privind solicitantul şi imobilul
   -verificarea existenţei semnăturii solicitantului sau împuternicitului legal al acestuia
                -verificarea dovezii achitării taxei (după caz)
      Certificatele de Urbanism solicitate vor fi transmise solicitantului, respectiv împuternicitului legal al acestuia fie prin poştă, fie personal pe bază de semnătură şi legitimare.
 
 
Termen  de rezolvare: 15 zile de la depunerea cererii
Pentru informaţii suplimentare, contactaţi-ne la
COMPARTIMENTUL RELAŢII CU PUBLICUL ŞI INFORMARE  CETĂŢENI
P-ţa 1 Decembrie 1918, Nr.1A
Tel. 22.19.64 sau 21.16.92 int. 147
Program de lucru cu publicul: zilnic de luni până vineri între orele:
800-1600
 
 
 
DOCUMENTAŢIA  NECESARĂ
 PENTRU OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE VA CONŢINE:
 • Cerere tip şi anexă – formular tip F8 ce se poate obţine contra cost de la ghişeul 002, parter – XEROX.Aceasta se completează cu elementele de identificare privind solicitantul şi imobilul precum şi datele tehnice conform D.T.A.C.
 • Dovada titlului asupra imobilului,teren şi/sau construcţii,sau, după caz,extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi( în cazul în care legea nu prevede altfel) şicare să confere solicitantului dreptul de execuţie a lucrărilor de construcţii (în copie legalizată);
 • Dovada înregistrării terenurilor în inventarul domeniului public sau ca bun privat în Cartea Funciară pt. obiective de interes public( 2ex);
 • Certificat de urbanism( în valabilitate)  în copie xerox ;
 • Documentaţia tehnică D.T.A.C., întocmită în baza prevederilor anexei 1 la Legea nr. 50/1991, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi a prevederilor art. 20, lit.c), din Ordin MDRL nr.839/2009ptr. aprobarea Normelor Metodologice actualizat ;
 • Avizele, acordurile şi actele administrative favorabile specifice ale autorităţii pentru protecţia mediului competente precum şi a celorlalte organisme interesate(unde este cazul), cerute prin Certificatul de Urbanism şi obţinute de solicitant (1ex. în copie xerox);
 • Documentul de plată a taxei de emitere a Autorizaţiei de Construire (în copie);
 • Studiile suplimentare, unde este cazul,( sintezele acestora inclusiv avizele) în 2 exemplare
 • Referatele de verificare, raportul de expertiză tehnică pentru lucrări de intervenţie la construcţii existente şi/sau raportul de audit energetic pentru lucrări de intervenţieîn vederea creşterii performanţei energetice la clădiri,solicitate prin Certificatul de Urbanism semnate şi ştampilate în original (1 ex);
 • Documentul OAR conf. Art.6, alin(2) din H.G.R.932/2010actualizată;
 • Documentul de plată pentrutimbru arhitectură( în copie);
 • În cazul în care o dată cu Autorizaţia de construire/desfiinţare se solicită şi autorizarea organizării lucrărilor, solicitantul va prezenta şi documentaţia tehnică de organizare a execuţiei (D.T.O.E.) – piese scrise şi desenate precum şi avizele specifice – aviz circulaţie, aviz pt. ocupare temporară a domeniului public, aviz sanitar, aviz contract cu societatea de salubritate obţinute de solicitant – (1 ex. în copie xerox)
 • Copie act identitate solicitant/înregistrare firmă
  Cererea se înregistrează la COMPARTIMENTUL RELAŢII CU PUBLICUL ŞI   INFORMARE  CETĂŢENI
  Termenul de rezolvare:  30 zile calendaristice
de la data depunerii documentaţiei complete.
 
Pentru informaţii suplimentare, contactaţi-ne la
COMPARTIMENTUL RELAŢII CU PUBLICUL ŞI INFORMARE  CETĂŢENI
P-ţa 1 Decembrie 1918, Nr.1A
Tel. 22.19.64 sau 21.16.92 int. 147
Program de lucru cu publicul: zilnic de luni până vineri între orele:
800 - 1600
 
 
DOCUMENTAŢIA  NECESARĂ PENTRU OBŢINEREA
 AUTORIZAŢIEI DE DESFIINŢARE VA CONŢINE:
 
 • Cerere tip şi anexă - formulare tip F8 obţinutede la ghişeul 002 parter – XEROX, se completează cu elementele de identificare privind solicitantul şi imobilul şi datele tehnice conform D.T.A.D.;
 • Certificat de urbanism (în valabilitate)în copie xerox;
 • Documentaţia tehnică pt. autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare D.T.A.D. în baza prevederilor anexei nr.1 la Legea nr.50/1991 – republicată cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv referatele de verificare şi după caz, raportul de expertiză tehnică-semnate şi ştampilate în original (2 exemplare)
 • Avizele , acordurile şi actele administrative favorabile specifice ale autorităţii ale autorităţii pentru protecţia mediului competente precum şi a celorlalte organisme interesate( unde este cazul)stabilite prin Certificatul de Urbanismşi obţinute de solicitant  (1 ex în copie xerox)
 • Certificat de atestare fiscală privind valoarea de impozitare a imobilului (în copie) eliberată de S.P.D.I.T. Reșița
 • Documentul de plată a taxei de emitere a autorizaţiei de desfiinţare (în copie)
 • Documentul OAR conf. Art.6, alin(2) din H.G.R.932/2010actualizată;
 • Documentul de plată pentrutimbru arhitectură( în copie);
   
  Cererea se înregistrează la COMPARTIMENTUL RELAŢII CU PUBLICUL ŞI   INFORMARE  CETĂŢENI
  Termenul de rezolvare:  30 zile calendaristice
  de la data depunerii documetaţiei complete.
   
  Pentru informaţii suplimentare, contactaţi-ne la
  COMPARTIMENTUL RELAŢII CU PUBLICUL ŞI INFORMARE  CETĂŢENI
  P-ţa 1 Decembrie 1918, Nr.1A
  Tel. 22.19.64 sau 21.16.92 int. 147
  Program de lucru cu publicul: zilnic de luni până vineri între orele:
  800-1600
   
   
  DOCUMENTAŢIA  NECESARĂ PENTRU OBŢINEREA
  CERTIFICATULUI DE URBANISM VA CONŢINE
 • Cerere tip pentru emiterea C.U.-formular tip F1 completată cu elementele de identificare ale solicitantului şi imobilului, cu precizarea scopului solicitării actului, se obţine   de la ghişeul 002, parter – XEROX; Se completează cu copii ale elementelor de identificare ale solicitantului (C.N.P., adresă)/înregistrare firmă
 •  Plan de situaţie cu Planîncadrare în zonă - planuri topografice sau cadastrale la scările 1:500,1000,2000,5000sau 1:10.000 – vizate de OCPI Caraş-Severin cu indicarea imobilului – teren şi/sau construcţie (2 ex.)
 • Extrasul de Carte Funciară actualizat – pentru imobilele proprietate privată, numai în cazul solicitării C.U. pt. înstrăinări,operaţiuni notariale
 • Documentul de plată a taxei de eliberare a C.U. (în copie xerox) .
 • Copie act identitate/ înregistrare firmă
  OBSERVAŢIE:
  - Certificatul de Urbanism NU ţine loc de Autorizaţie de construire/desfiinţare şi NU conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii.
  -  În cazul unor cereri, prin care se solicită teren prin închiriere/concesiune, se vor prezenta propuneri (plan topo cadastral, cu reţele, faţadă, etc.), din  care să rezulte suprafaţa terenului solicitat şi modul de ocupare a acestuia.
  Cererea se înregistrează la COMPARTIMENTUL RELAŢII CU PUBLICUL ŞI INFORMARE CETĂŢENI numai după:
 • verificarea completării cererii conform formularului şi dacă e corect adresată
 • verificarea listei de documente necesare şi a modului în care acestea sunt prezentate
 • verificarea elementelor de identificare privind solicitantul şi imobilul
 • verificarea existenţei semnăturii solicitantului sau împuternicitului legal al acestuia
 • < >
  verificarea dovezii achitării taxei
  Actele solicitate vor fi transmise solicitantului, respectiv împuternicitului legal al acestuia fie prin poştă, fie personal pe bază de semnătură şi legitimare
  Termenul de rezolvare:  30 zile calendaristice de la data înregistrării cererii.
  Pentru informaţii suplimentare, contactaţi-ne la
  COMPARTIMENTUL RELAŢII CU PUBLICUL ŞI INFORMARE  CETĂŢENI
  P-ţa 1 Decembrie 1918, Nr.1A
  Tel. 22.19.64 sau 21.16.92 int. 147
  Program de lucru cu publicul: zilnic de luni până vineri între orele:
  800-1600
   
   
  ACTE NECESARE
  PENTRU CERTIFICAT DE NOMECLATURĂ STRADALĂ
  -Cerere formulată de solicitant, care conţine: nume, prenume, domiciliul  şi adresa unde este situat imobilul  şi scopul cererii. Se obţine  de la ghişeul 002, parter-XEROX
  -Extras Carte Funciară actualizat
  -Plan de încadrare în teritoriu
  -Plan cadastral vizat de O.C.P.I. Caraş-Severin
  -Documentul de plată a taxei (în copie) pentru Certificat de nomenclatură stradală –  9,0 lei 
  -Copie act identitate solicitant/înregistrare firmă
  -copie A.C., Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor și Declarația de regularizare( pentru construcții noi)
        Cererea se înregistrează la COMPARTIMENTUL RELAŢII CU PUBLICUL ŞI INFORMARE  CETĂŢENI
  numai după:
 • verificarea completării cererii conform formularului
 • verificarea listei de acte necesare şi a modului în care acestea sunt prezentate
 • verificarea existenţei semnăturii solicitantului sau împuternicitului legal al acestuia
 • copie buletin identitate solicitant/înregistrare firmă
 • verificarea dovezii achitării taxei
  Actele solicitate vor fi transmise solicitantului, respectiv împuternicitului legal al acestuia fie prin poştă, fie personal pe bază de semnătură şi legitimare
  Termenul de rezolvare:  15 zile calendaristice de la data înregistrării cererii.
   
  Pentru informaţii suplimentare, contactaţi-ne la
  COMPARTIMENTUL RELAŢII CU PUBLICUL ŞI INFORMARE  CETĂŢENI
  P-ţa 1 Decembrie 1918, Nr.1A
  Tel. 22.19.64 sau 21.16.92 int. 147
  Program de lucru cu publicul: zilnic de luni până vineri între orele:
800-1600
 
ACTE NECESARE
PENTRU OBŢINEREA AVIZULUI DE URBANISM
 
-Cerere formulată de solicitant, care conţine: nume, prenume, adresa solicitantului,  adresa firmei, activitatea ce o va desfăşura (cererea se obţine   de la ghişeul 002, parter- XEROX). Se completează cu copii ale elementelor de identificare ale solicitantului;
-Memoriu tehnic;
-Titlu asupra spaţiului sau asupra terenului  unde se va desfăşura activitatea,după caz;
-Plan de încadrare în zonă;
-Plan de situaţie al imobilului unde se va desfăşura activitatea/amplasare mobilier urban;
-Releveu spaţiu în care se desfăşoară activitatea, respectiv planuri vedere pentru obiecte de mobilier urban;
-Acordul Asociaţiei de proprietari cu aprobarea proprietarilor/vecini direct afectaţi în cazul schimbării destinaţiei locuinţei sau spaţiului situat în clădiri colective conform L 230/2007, cât și pentru terase sezoniere;
-Documentul de plată a taxei (în copie) pentru aviz de urbanism  - 32 lei
-Certificat fiscal
-Copie act identitate solicitant/înregistrare firmă
-Toate actele depuse se vor autentifica " Conform cu originalul " .
Cererea se înregistrează la COMPARTIMENTUL RELAŢII
           CU PUBLICUL ŞI INFORMARE  CETĂŢENI
 
           Termenul de rezolvare:  15 zile calendaristice de la data înregistrării cererii.
 
Pentru informaţii suplimentare, contactaţi-ne la
COMPARTIMENTUL RELAŢII CU PUBLICUL ŞI INFORMARE  CETĂŢENI
P-ţa 1 Decembrie 1918, Nr.1A
Tel. 22.19.64 sau 21.16.92 int. 147
Program de lucru cu publicul: zilnic de luni până vineri între orele:
800-1600
 
DOCUMENTAŢIA NECESARĂ
 PENTRU OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU CONSTRUCŢII PROVIZORII CU UTILIZARE TEMPORARĂ FIRME LUMINOASE, PANOURI PUBLICITARE, RECLAME VA CONŢINE:
 
 • Cerere tip şi anexă +formulare care se obţinde la ghişeul 002, parter – XEROX şi se completează cu elementele de identificare privind   solicitantul şi imobilul  şi datele tehnice conform D.T.A.C.
 • Dovada titlului asupra imobilului, care să confere solicitantului dreptul de execuţie a lucrărilor de construcţii,sau contract de închiriere cu acordul expres al proprietarului de drept (în copie legalizată), actualizat;
 • Dovada înregistrării terenurilor în inventarul domeniului public sau ca bun privat în Cartea Funciară pt. obiective de interes public;
 • Certificat de urbanism (în copie xerox) în valabilitate;
 • Documentaţia tehnică pt. autorizarea executării lucrărilor de construire D.T.A.C., întocmită în baza prevederilor anexei 1 la Legea nr. 50/1991, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi a prevederilor art. 28, lit.c) din Ordinul MDRL 839/2009 de aprobare a Normelor Metodologice, actualizat;
 • Avizele şi acordurile obţinute de solicitant,stabilite prin Certificatul de Urbanism (în copie)
 • Documentul de plată a taxei de emitere a Autorizaţiei de Construire (în copie);
 • Documentul OAR conf. Art. 6,alin.(2) din H.G.R. 932/2010 actualizată;
 • Documentul de plată pentrutimbru arhitectură;
 • Copie act identitate solicitant/înregistrare firmă
  Cererea se înregistrează la COMPARTIMENTUL RELAŢII CU PUBLICUL
  ŞI INFORMARE  CETĂŢENI
  Termenul de rezolvare:  30 zile calendaristice de la data înregistrării cererii.
 
Pentru informaţii suplimentare, contactaţi-ne la
COMPARTIMENTUL RELAŢII CU PUBLICUL ŞI INFORMARE  CETĂŢENI
P-ţa 1 Decembrie 1918, Nr.1A
Tel. 22.19.64 sau 21.16.92 int. 147
Program de lucru cu publicul: zilnic de luni până vineri între orele:
800-1600
 
ACTE NECESARE
PENTRU OBŢINEREA ADEVERINŢEI PRIVIND ADRESA UNEI CLĂDIRI
 • Cerere de solicitare din partea proprietarului care cuprinde: numele, prenumele, CNP şi adresa solicitantului, adresa anterioară a acestuia şi instituţia care cere adeverinţă. Se obţinede la ghişeul 002, parter - XEROX
 • Actul de proprietate – Extras de Carte Funciară actualizat
 • Copie xerox după Declarația de regularizare a A.C. și P.V. recepție la terminarea lucrărilor
 • Copie xerox după buletinul solicitantului/înregistrare firmă
 • Documentul de plată a taxei pentru adresă (în copie) anexat cererii în valoare de-  9,0 lei
 •  
  Cererea se înregistrează la COMPARTIMENTUL RELAŢII CU PUBLICUL ŞI INFORMARE  CETĂŢENI
  numai după:                                                                  
 • verificarea completării cererii conform formularului
 • verificarea listei de acte necesare şi a modului în care acestea sunt prezentate
 • verificarea existenţei semnăturii solicitantului sau împuternicitului legal al acestuia
 • verificarea dovezii achitării taxei
  Actele solicitate vor fi transmise solicitantului, respectiv împuternicitului legal al acestuia fie prin poştă, fie personal pe bază de semnătură şi legitimare
   
  Termenul de rezolvare:  15 zile calendaristice de la data înregistrării cererii.
 
Pentru informaţii suplimentare, contactaţi-ne la
COMPARTIMENTUL RELAŢII CU PUBLICUL ŞI INFORMARE  CETĂŢENI
P-ţa 1 Decembrie 1918, Nr.1A
Tel. 22.19.64 sau 21.16.92 int. 147
Program de lucru cu publicul: zilnic de luni până vineri între orele:
800-1600
 
 
ACTE NECESARE
PENTRU OBŢINEREA AVIZULUI COMISIEI TEHNICE DE AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISM
 
 • Cerere înregistrată formulată de solicitant - se va completa formular tip, care se obţinede la ghişeul 002,parter – XEROX;
 • Documentaţia de urbanism întocmită în conformitate cu Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu modificările şi completările ulterioare şi conţinutul cadru aprobat (GM009 – 2000, GM-010-2000, GM008-2000, GP038/99,etc, după caz), semnată şi ştampilată
  (3 exemplare + 1CD);
 • avize aferente obţinute prin grija solicitantului;
 • Titlu asupra imobilului, acorduri (după caz);
 • Certificat de Urbanism, în valabilitate;
 • Dovada achitării anticipate avizării a tarifului în contul RUR – privind exercitarea dreptului de semnătură pentru documentaţie;
 • Documentul de plată a taxei (în copie); pentru aviz-  63 lei;
 • Copie xerox buletin identitate solicitant/înregistrarefirmă;
 • Certificat de atestare eliberat de Registrul Urbaniştilor din România
  NOTĂ: - pentru stabilirea avizelor necesare  vă veţi adresa în 
                 prealabil Serviciului Urbanism  şi Amenajarea Teritoriului
                
   
  Cererea se înregistrează la COMPARTIMENTUL RELAŢII CU PUBLICUL
  ŞI INFORMARE  CETĂŢENI
   
  Termenul de rezolvare:  30 zile calendaristice de la data înregistrării cererii.
Pentru informaţii suplimentare, contactaţi-ne la
COMPARTIMENTUL RELAŢII CU PUBLICUL ŞI INFORMARE  CETĂŢENI
P-ţa 1 Decembrie 1918, Nr.1A
Tel. 22.19.64 sau 21.16.92 int. 147
Program de lucru cu publicul: zilnic de luni până vineri între orele:
800 -1600
 
 

ACTE NECESARE PENTRU OBŢINEREA UNUI CERTIFICAT DE ATESTARE A EDIFICĂRII/EXTINDERII CONSTRUCŢIEI

-Cerere formulată de solicitant, care conţine: nume, prenume, domiciliul şi adresa unde este situat imobilul şi scopul cererii. Se obţine de la ghişeul 002, parter-XEROX

-Extras Carte Funciară actualizat

-Plan de încadrare în teritoriu

-Documentaţie cadastrală vizată de O.C.P.I.Caraş-Severin
-Autorizaţie de construire a imobilului                                                                         

-Proces Verbal de recepţie finală

-Certificat fiscal

-Timbru fiscal în valoare de 1 leu

-Copie act identitate solicitant/înregistrare firmă

-Taxă regim normal: 200 lei

-Taxa urgență: 1000 lei

 

Cererea se înregistrează la COMPARTIMENTUL RELAŢII CU PUBLICUL ȘI INFORMARE CETĂŢENI

numai după:

 • verificarea completării cererii conform formularului

 • verificarea listei de acte necesare şi a modului în care acestea sunt prezentate

 • verificarea existenţei semnăturii solicitantului sau împuternicitului legal al acestuia

 • copie act identitate solicitant/înregistrare firmă

Actele solicitate vor fi transmise solicitantului, respectiv împuternicitului legal al acestuia fie prin poştă, fie personal pe bază de semnătură şi legitimare

Termenul de rezolvare: 15 zile calendaristice de la data înregistrării cererii.

 

ACTE NECESARE PENTRU OBȚINEREA AVIZULUI DE PUBLICITATE TEMPORARĂ

 • Cerere tip completată cu elementele de identificare ale beneficiarului, cu precizarea scopului solicitării actului;
 • Copie act de identitate solicitant;
 • Copie act înregistrare firmă;
 • Copie după extrasul de Carte Funciară al imobilului în cauză, nu mai vechi de 3 luni;
 • Copie contract de închiriere/comodat;
 • Plan de încadrare în zonă, ortofoto plan (imagine satelit Google Maps);
 • Planul de situație pe care va fi marcat vizibil locul de amplasare al mijlocului de  publicitate și  cotat față de repere fixe identificabile, ortofoto plan (imagine satelit Google Maps);
 • Grafica construcției ce urmează a fi executată;
 • Dovada plății pentru eliberarea avizului de publicitate temporară.

Observații:

Cererea se va obține și se va înregistra la COMPARTIMENTUL DE  RELAȚII CU PUBLICUL ȘI INFORMARE CETĂȚENI.

Documentația se va depune în dublu exemplar (original și copie).

Termenul de eliberare: 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.

Planul de încadrare în zonă și de situație pot fi întocmite și de către beneficiar nefiind necesară contractarea unui proiectant autorizat.

La anumite categorii de mijloace de publicitate există posibilitatea de plată anticipată pe 1 an.

 

Pentru informații vă stăm la dispoziție la:

COMPARTIMENTUL DE RELAȚII CU PUBLICUL ȘI INFORMARE CETĂȚENI

Program cu publicul : LUNI-VINERI între orele 08:00-16:00

Piața 1 Decembrie 1918, NR. 1A, Tel. 221 964 sau 211 692

 ..
Actualizat in - 02/05/2018, la ora 10:28

Camere Live

Centrul Civic

Zone pentru investitii

Proiecte cu finantare europeana